Przejdź do treści
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SK-Trans z siedzibą ul. Piotrkowska 53A, 97-400 Bełchatów.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania informacji o ofercie.
b) procesie rekrutacji, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia aplikacji na wybrane stanowisko
1. Podstawą przetwarzania Pani\Pana danych osobowych:
a) zgoda.
b) niezbędność ich przetwarzania do wykonania oferty, polegającej na świadczeniu przez Administratora usług.
c) niezbędność ich przetwarzania w procesie rekrutacji, w szczególności w celu rozpatrzenia aplikacji;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
3. Ma Pani/Pan prawo do :
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
c) żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych
d) przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
f) wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
4. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres email biuro@sktrans.com.pl.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Powrót
Wróć do spisu treści